Privacy policy

Axual B.V.

gevestigd aan:
Stadsplateau 7
3521 AZ Utrecht

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Axual B.V.
Stadsplateau 7
3521 AZ Utrecht
TEL: 030 800 9211
Website: https://axual.com/

Niels Wagenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Axual Hij/zij is te bereiken via niels@axual.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Axual verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
NAWTE-gegevens voor contact en correspondentie:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Axual verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Axual verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Axual verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben om te kunnen voldoen aan de Fiscale wetgeving en-of Jaarrekeningrecht.
– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Axual neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Axual) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Axual bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
NAWTE-gegevens gerelateerd aan gebruik contactformulier/nieuwsbrief formulier
worden bewaard tot verbreken van de klantrelatie of indien u bezwaar maakt.
NAWTE-gegevens gerelateerd aan fiscale aangiften worden 7 jaar of 10 jaar
(onroerende zaken) na verbreken van de klantrelatie bewaard om te kunnen voldoen
aan de Fiscale wetgeving en-of Jaarrekeningrecht.
Financiële en Bijzondere Persoonsgegevens die gebruikt zijn voor de verwerking van uw
fiscale aangiften worden 7 jaar of 10 jaar (onroerende zaken) na verbreken van de klantrelatie bewaard om te kunnen voldoen aan de Fiscale wetgeving en-of Jaarrekeningrecht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Axual deelt uw persoonsgegevens met verschillende instanties als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de Fiscale wetgeving en-of Jaarrekeningrecht.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens van cliënten die via de door Axual geleverde cloud services worden
verwerkt, worden niet verwerkt en niet gedeeld met derden door Axual zelf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Axual gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
zolang dit geen invloed heeft op onze verplichtingen vanuit de Fiscale Wetgeving en
Jaarrekeningrecht.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Axual en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@axual.com .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Axual wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende links:
Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens
/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Axual neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@axual.com .
Axual heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen:
– Gebruik van een in Europa gehoste Cloud voorziening geleverd door Amazon
Webservices en/of Microsoft dat is beveiligd middels Multi-Factor Authentication
(MFA)
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te
voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of
bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.